China 2007 - Bill Thompson

Zhou-zhuang - A Watertown near Shanghai