China 2007 - Bill Thompson

Singing boat woman in Zhou-zhuang - A Watertown near Shanghai